GDPR

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016) a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). V zmysle týchto predpisov Vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

1 – KOMU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Mgr. Alexandra Kováčová – Crazy sexy fun travelerIČO 50953788, zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Humenné, odbor živnostenského podnikania, sídlo: 1. Mája 2052/4, 069 01 Snina (ďalej len „spoločnosť“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, je možné sa na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailu crazysexyfuntraveler@gmail.com s uvedením predmetu „GDPR“. Na základe § 44 Zákona a Článku 37 GDPR, spoločnosť, ako prevádzkovateľovi osobných údajov nevzniká povinnosť určiť Zodpovednú osobu, avšak ochranu osobných údajov plní prevádzkovateľ s najvyššou odbornou starostlivosťou, a to aj prostredníctvom pravidelného monitorovania príslušnej legislatívy a aktualizácie tohto dokumentu.

 

2 – AKÝ JE ÚČEL SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Naša spoločnosť zhromažďuje Vaše osobné údaje s cieľom poskytnúť Vám účinné, kvalitné a spoľahlivé služby. Ak ste sa nás rozhodli kontaktovať v súvislosti s využitím našich služieb ktoré ponúkame, všetky informácie, ktoré poskytnete, vrátane Vašich identifikačných údajov, e-mailu, telefónu, ako aj informácie o Vašich preferenciách budú použité pre účely vybavenia Vašej objednávky. Je v našom oprávnenom záujme využiť tieto informácie na to, aby sme Vám mohli poskytnúť služby, o ktoré ste prejavili záujem. Pre marketingové účely spracovávame Vaše kontaktné údaje len na základe udeleného súhlasu, ktorý nám dáte pri registrácií na našej platforme. Tieto údaje využívame, aby sme Vás informovali o novinkách na platforme, a podobne. Odber týchto informácii a váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť alebo nám ho poskytnúť keď nás kontaktujete na e- mailovej adrese: crazysexyfuntraveler@gmail.com.

 

3 – V KTORÝCH PRÍPADOCH MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Vaše kontaktné údaje spracovávame na hore uvedený účel (bod 2.) vtedy, ak súhlasíte s ich spracovaním. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúc zo súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním. 

 

4 – OSOBITNÉ PRÍPADY, KEDY MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE 

Okrem vyššie uvedených prípadov môžeme na základe Nariadenia GDPR osobné údaje spracovávať aj v týchto osobitných prípadoch a na nasledovný účel: Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi spoločnosťou a druhu stranou, budeme spracovávať tie osobné údaje, ktoré sú na to potrebné (alebo predpísané právnou úpravou), a to na účel uzavretia a plnenia takejto zmluvy a jej evidencie. Ak nám spracovanie osobných údajov ukladá priamo právna úprava (napr. vedenie účtovníctva), spracovávame tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie náležitostí predpísaných touto právnou úpravou, a to na účel splnenia si týchto zákonných povinností a dodržania predpísanej evidencie. 

 

5 – DOBA SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV 

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ uchováva na dobu neurčitú, až do pominutia účelu spracovávania. Súhlas na spracovanie a uchovávanie Vašich osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, až do odvolania súhlasu.

 

6 – SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Príjemcom a spracovateľom osobných údajov je primárne spoločnosť Mgr. Alexandra Kováčová – Crazy sexy fun traveler. Osobné údaje môžu byť v prípade potreby poskytnuté iným tretím osobám, ktoré pre spoločnosť budú poskytovať pomoc alebo služby v oblasti účtovníctva, právneho poradenstva, IT, databázových služieb, platobných systémov a pod., ak budú poskytnuté príslušné záruky pre ochranu spracovania osobných údajov; účel spracovania Vašich údajov a ich ochrana pritom ostáva nezmenená. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nepredpokladá. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

 

7 – ZÁKONNÝM DÔVODOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, 

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, 

 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. 

 

8 – POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to: 

A) Právo na prístup k osobným údajom Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (vymedzené v Článku 15 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.

B) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov (v zmysle Článku 16 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v uvedených v bode 1.

C) Právo na vymazanie osobných údajov Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1., pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov). 

D) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;

 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1., pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním. 

E) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:

 • nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo

 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo

 • základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1. 

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

F) Právo na prenosnosť osobných údajov Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi). 

G) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.

H) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 Zákona), a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Kto je Crazy Sexy Fun Traveler?

Alex je bláznivá Slovenka, pre ktorú je cestovanie zmyslom života. V roku 2010 nechala prácu letušky a odvtedy ďalej cestuje vďaka tomuto blogu. Jej motto je ''Žijem pre cestovanie, cestujem pre život.'' Alex sa venuje aj vegánstvu, poradenstvu zdravej stravy a učeniu jogy.

O mne Napíš mi

eBook LEN 7,99 €

teraz LEN 7,99 €
error: